Αντικατασταση των τριγωνικων ρειθρων (gutters)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Υφιστάμενα τμήματα του έργου παραχώρησης ΠΑΘΕ, τμήμα Μαλιακός – Κλειδί (Χ.Θ. 240+300 – 473+840)

Αντικατάσταση των τριγωνικών ρείθρων (gutters) με πιστοποιημένα ρείθρα κατά ΕΝ 1433 στις θέσεις εγκατάστασης των γεφυρών σήμανσης του MMS

 

Πελάτης: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

 

Χρονική Διάρκεια: 2016

 

Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση των υφιστάμενων τριγωνικών ρείθρων στις περιοχές εγκατάστασης των γεφυρών σήμανσης του MMS στα υφιστάμενα τμήματα του έργου παραχώρησης με πιστοποιημένα συστήματα αποχέτευσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1433. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των κατασκευαστικών διαμορφώσεων στα υφιστάμενα τμήματα του έργου, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου διενεργήθηκαν αυτοψίες και αποτυπώσεις από την AMSA, ώστε να προσδιοριστούν οι θέσεις των δυνατών εκτονώσεων του εσχαρωτού ρείθρου και να διαπιστωθούν ή/και να επιβεβαιωθούν οι συνθήκες τοποθέτησης του νέου συστήματος, προκειμένου να αποφευχθούν κατά το δυνατόν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την εφαρμογή της μελέτης.
Το προτεινόμενο γραμμικό σύστημα αποχέτευσης αποτελείται από στοιχεία συλλογής, μεταφοράς και εκτόνωσης των επιφανειακών υδάτων. Στις περιοχές των επιχωμάτων η κύρια λειτουργία συλλογής, μεταφοράς και εκτόνωσης πραγματοποιείται μόνον από το σύστημα monoblock RD 200V-20.0. Στις περιοχές των ορυγμάτων το εσχαρωτό ρείθρο αποφορτίζεται σε παράλληλο υπόγειο δίκτυο.

 

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

• Προσδιορισμός των μηκών αντικατάστασης του τριγωνικού ρείθρου
• Υδραυλικοί υπολογισμοί ανά περιοχή εγκατάστασης σύμφωνα με τα δεδομένα που αφορούν στα πιστοποιημένα ρείθρα και λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών εγκατάστασης
• Τυπικά σχέδια λεπτομερειών
• Σχέδια οριζοντιογραφιών, εκθέσεις και ποσότητες
• Περιγραφή των προτεινόμενων συστημάτων αποχέτευσης – σχέδια αποχετευτικού συστήματος – εγχειρίδια εγκατάστασης – πιστοποιητικά κατά ΕΝ 1433, ΕΝ 13476-3, ΕΝ 681-1, ΕΝ 295-3 και ΕΝ 13598 – κατάλογος προμηθευτών/παραγωγών
• Περιγραφικά τιμολόγια
• Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της μελέτης στο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών της AMSA.