Μελετη εφαρμογης για την εγκατασταση συστηματων αναχαιτισης – Τελικο σταδιο μελετης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Υφιστάμενα τμήματα του έργου παραχώρησης ΠΑΘΕ, τμήμα Μαλιακός – Κλειδί (Χ.Θ. 240+300 – 473+840)
Μελέτη εφαρμογής για την εγκατάσταση συστημάτων αναχαίτισης κατά ΕΝ 1317
Τελικό στάδιο μελέτης: Μελέτη εφαρμογής 

 

Πελάτης: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

 

Χρονική Διάρκεια: 2014 – 2016

 

Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση των υφιστάμενων στηθαίων με πιστοποιημένα Συστήματα Αναχαίτισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1317 στα ήδη κατασκευασμένα τμήματα του έργου Παραχώρησης ΠΑΘΕ σε μήκος 230km, στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί.
Πρόκειται για απαιτητικό και δύσκολο έργο, λόγω των ιδιαίτερων κατασκευαστικών διαμορφώσεων στα υφιστάμενα τμήματα του έργου, επειδή η κατασκευή τους πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 έως τα τέλη της δεκαετίας του 2000 ενώ το τμήμα της Εθνικής Οδού Ευαγγελισμός – Σκοτίνα κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1960.
Η σταδιακή κατασκευή του έργου είχε ως συνέπεια την πληθώρα διαμορφώσεων, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίοδο κατασκευής κάθε υποτμήματος. Έτσι ενώ στην μελέτη ενός νέου έργου μπορούν να αποφασιστούν οι συνθήκες εγκατάστασης των συστημάτων αναχαίτισης, στην παρούσα μελέτη έπρεπε να εφαρμοστεί αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή να διερευνηθούν οι συνθήκες εγκατάστασης, προκειμένου να προταθούν λύσεις απλές και λειτουργικές.
Παρά τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του έργου, επιτεύχθηκαν ουσιαστικές και ικανοποιητικές λύσεις σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, λαμβανομένων υπόψη του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 1317.

 

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

• Διαμόρφωση ειδικών λύσεων (customized solutions) λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων ιδιαιτεροτήτων, της συντήρησης, της οδικής ασφάλειας καθώς και της λειτουργικότητας στα

– Τμήματα της κεντρικής νησίδας στα οποία έχουν κατασκευαστεί επί τόπου κατασκευαζόμενα στηθαία σκυροδέματος. Στην ειδική λύση περιλήφθηκε και πιστοποίηση τροποποίησης ΣΑΟ, ώστε να μπορεί να φέρει σήμανση CE, με τις συγκεκριμένες συνθήκες τοποθέτησης του συστήματος.

– Συνδέσεις των ΣΑΕΠ με τα στηθαία ασφαλείας που ακολουθούν, ώστε να μπορούν να απορροφήσουν εφελκυστικά φορτία 290 kN κατά την πρόσκρουση.

– Συνδέσεις των ΣΑΕΠ με τις νησίδες των σταθμών διοδίων, λαμβανομένων υπόψη της γεωμετρίας των νησίδων και της θέσης των φρεατίων στην αρχή και στο πέρας των νησίδων.

– Στην βόρεια πρόσβαση της σήραγγας της Κατερίνης στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

• Κατηγοριοποίηση των συνδέσεων μεταξύ ΣΑΕΠ και νησίδων των σταθμών διοδίων, ώστε να συστηματοποιηθεί η συντήρηση με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

• Διαμόρφωση λύσεων για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων για την έντεχνη εγκατάσταση ΣΑΟ σε υφιστάμενα τεχνικά.

• 1η φάση εφαρμογής της μελέτης – Αντικατάσταση υφιστάμενων στηθαίων στις περιοχές των γεφυρών σήμανσης MMS με πιστοποιημένα συστήματα αναχαίτισης, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών εγκατάστασης, τη θέση και την διαμόρφωση των βάθρων των γεφυρών σήμανσης.

• Υπολογισμός των μηκών εφαρμογής των ΣΑΟ.
• Καθορισμός των περιοχών, στις οποίες είναι απαραίτητες εργασίες πριν την εγκατάσταση των συστημάτων αναχαίτισης και των εργασιών.
• Σχέδια οριζοντιογραφιών, εκθέσεις και ποσότητες.
• Περιγραφή των συστημάτων που επιλέχθηκαν – κατάλογοι συστημάτων ανά κατηγορία – σχέδια συστημάτων – εγχειρίδια εγκατάστασης – πιστοποιητικά κατά ΕΝ 1317 – κατάλογος προμηθευτών/παραγωγών.
• Συναρμογές μεταξύ των υφιστάμενων στηθαίων που δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1317 και των πιστοποιημένων συστημάτων αναχαίτισης.
• Περιγραφικά τιμολόγια.
• Δόμηση του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών της μελέτης και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της μελέτης στο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών της AMSA.