Συμβουλος Διαχειρισης ΠΑΘΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Σύμβουλος Διαχείρισης ΠΑΘΕ

 

Πελάτης:

• THE LOUIS BERGER GROUP, INC./ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ για την περίοδο 2001 – 2006 και

• MOTT BERGER JOINT VENTURE (Mott MacDonald Limited, Louis Berger International Inc., Louis Berger S.A)/ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ για την περίοδο 1997 – 2001

 

Χρονική Διάρκεια: 1997-2006

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ συνολικού μήκους 700km, στο τμήμα Αρχ. Ολυμπία – Πάτρα – Αθήνα – Κλειδί.

 

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονταν:

• Οργάνωση, προγραμματισμός και συντονισμός ομάδας αποτελούμενη από 35 διαπιστευμένους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων με αντικείμενο τον έλεγχο μελετών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, στο τμήμα Αρχ. Ολυμπία – Κλειδί. Υποβλήθηκαν 1.224 Φύλλα Ελέγχου πλήρως τεκμηριωμένα.

• Έλεγχος μελετών οδοποιίας, κόμβων (ισόπεδων και ανισόπεδων), σήμανσης και ασφάλισης.

• Είκοσι πέντε (25) Μελέτες και σαράντα μία (41) Τεχνικές Εκθέσεις για την πληροφοριακή και εργοταξιακή σήμανση, τα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας σε σήραγγες, τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων για την διασφάλιση της οδικής ασφάλειας τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου όσο και μετά το πέρας της.

• Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης της Αρτηρίας του ποταμού Γλαύκου. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκε σενάριο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και τις Οδηγίες για τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων του 2003.

• Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης νέων έργων.